Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.LOOGOMOWA.PL

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług zakupu poprzez sklep internetowy.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych na stronie jest „LoogoMOWA Pracownia Logopedyczna Katarzyna Tomsia” z siedzibą w Olkuszu, ul. Korczaka 5/15, NIP 6372166071, REGON: 365272218
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 5. Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi zamówień.
 7. Dane osobowe pozostawione na stronie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. „LoogoMOWA Pracownia Logopedyczna Katarzyna Tomsia” zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności strony, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowej.
 10. Strona może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
 • Zawarcia i wykonania umów sprzedaży towarów lub innych umów związanych z działalnością firmy – przez czas trwania umowy i przedawnienia wynikających z niej roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 • Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu administrator będzie przetwarzać te dane (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 • Wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, np.: wynikających z ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości – przez czas, w którym przepisy szczególne nakazują przechowywać takie dane (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 1. Odbiorcami pozyskanych przez Administratora danych osobowych mogą być podmioty które przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie „LoogoMOWA Pracownia Logopedyczna Katarzyna Tomsia”. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, systemy marketingowe, systemy do analizy ruchu w sklepie internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, banki i firmy kurierskie.
 2. Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz umożliwienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu możesz skorzystać ze swoich praw:
 • prawa dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane storna przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii;
 • prawa do usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • prawa do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. strona nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych;
 • prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje stronę o zmianie swoich danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec oraz przetwarzania danych celach marketingowych;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informuję, iż na stronie internetowej www.loogomowa.pl zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przeze mnie stron internetowych. Nie odpowiadam więc ani za zawartość merytoryczną tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez ich administratorów. Podejmując decyzję o przekierowaniu na inne strony, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcam do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim użytkownik udostępni im swoje dane osobowe.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych można zgłaszać kontaktując się bezpośrednio z administratorem strony. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT.