Regulamin sklepu internetowego


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LOOGOMOWA.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. ADMINISTRATOR – LoogoMOWA Pracownia Logopedyczna Katarzyna Tomsi, NIP 6372166071, REGON: 365272218
 2. SKLEP – platforma internetowa administrowana przez firmę LogoMOWA Pracownia Logopedyczna Katarzyna Tomsia, umożliwiająca użytkownikom posiadającym odpowiednie urządzenia cyfrowe, przeglądanie oraz pobieranie plików cyfrowych, a także dokonywanie zakupu przedmiotów fizycznych.
 3. PRODUKT – materiał zamieszczony w sklepie w postaci pliku lub przedmiotu fizycznego.
 4. UŻYTKOWNIK– osoba fizyczna dokonująca z administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Użytkownik może korzystać ze sklepu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 25.0 z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 2. Użytkownik, który dokonuje w zakupu produktów w sklepie, może korzystać z nich pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe użytkownika następujących wymagań technicznych: pliki JPEG i PDF– komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki JPEG, PDF lub inne urządzenie końcowe, smartphone, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania wyżej wymienionych plików.
 3. Podczas odwiedzin przez użytkownika strony internetowej sklepu, system informatyczny wysyła do komputera użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w czasie wyświetlania witryn.
  Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, datę i godzinę przesłania żądania. Użytkownik może nie wyrazić zgodny na odbieranie plików cookie, przez co pozostanie anonimowy.

ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

 1. W ramach prowadzonego sklepu „LoogoMOWA Pracownia Logopedyczna Katarzyna Tomsia” oferuje użytkownikom sprzedaż treści cyfrowych w postaci plików do samodzielnego pobrania oraz produktów fizycznych po wcześniejszym dokonaniu zamówienia.
 2. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kliknięcie opcji „Kupuję i płacę”.
 3. Użytkownik może składać zamówienia nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji zamówienia spowodowaną błędami w formularzu zamówienia.
 5. Po złożeniu przez użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 6. „LoogoMOWA Pracownia Logopedyczna Katarzyna Tomsia” zastrzega sobie prawo do każdorazowej weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach poddających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości użytkownika).
 7. Realizacja zamówienia dla produktów rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 8. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 11. W przypadku braku zapłaty za zamówiony produkt w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 12. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do czasu wysłania przesyłki do użytkownika) w przypadku produktów fizycznych wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć także czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską lub inne firmy kurierskie (do 10 dni roboczych).
 13. Realizacja zamówień treści cyfrowych nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu przez sklep wpłaty i spowoduje automatyczne udostępnienie zamówionych treści poprzez przesłanie użytkownikowi, na podany przez niego adres e-mail, wiadomości z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie treści. Dla części plików ustanowiony został limit pobierania, co oznacza iż pobranie treści możliwe będzie wyłącznie do wykorzystania limitu.
 14. Dostęp do treści udostępniony będzie także w zakładce “Moje konto”. Od chwili udostępnienia treści cyfrowe mogą zostać przesłane przez użytkownika, przy czym pobranie treści wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszych treści.
 15. „LoogoMOWA Pracownia Logopedyczna Katarzyna Tomsia” nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy oraz adresem e-mail podanym przez użytkownika.
 16. W przypadku wysyłki przedmiotów fizycznych sklep pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do użytkownika. Sposoby dostawy oraz koszty przesyłki zamieszczone są w opisie konkretnego przedmiotu na stronie sklepu.
 17. Sklep może organizować okresowe promocje i przeceny, o których będzie informował bezpośrednio na swojej stronie internetowej. Promocje dostępne w sklepie nie łączą się ze sobą, chyba że administrator zadecyduje inaczej.
 18. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą elektroniczną. Użytkownik, który wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję, w trakcie składania zamówienia, wskazując jednocześnie dane oraz adres poczty elektronicznej właściwej do przesyłania tego typu faktur.
 19. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej sklepu są własnością „LoogoMOWA Pracownia Logopedyczna Katarzyna Tomsia” bądź administrator posiada stosowne uprawnienia do ich wykorzystania, chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 20. Użytkownik, który nabył produkty w sklepie, może użytkować je wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.).
  Całkowicie niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części oraz jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku, edycję tekstu, edycję grafik lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań bez pisemnej zgody administratora sklepu.

REKLAMACJE

 1. W przypadku otrzymania przedmiotu posiadającego wadę, użytkownik może odstąpić od umowy lub domagać się od „LoogoMOWA Pracownia Logopedyczna Katarzyna Tomsia” wymiany towaru. Użytkownik nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna bądź powstała z winy użytkownika.
 2. Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną na podany adres mailowy.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis reklamacji oraz dokument potwierdzający dokonanie transakcji w sklepie (dowód zakupu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji itp.) oraz zostać przesłane drogą elektroniczną bezpośrednio do sklepu.
 4. Sklep w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do reklamacji użytkownika i powiadomi go o dalszym postępowaniu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktów fizycznych przez użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy użytkownik nie jest zobowiązany do podania przyczyny odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikowi jeżeli przedmioty fizyczne dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte po dostarczeniu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikowi jeżeli przedmiotem umowy są treści cyfrowe, które użytkownik pobrał przynajmniej raz.
 4. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy użytkownik może przesłać drogą elektroniczną na adres sklepu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. „LoogoMOWA Pracownia Logopedyczna Katarzyna Tomsia” nie później niż w terminie 14 dni roboczych zwróci użytkownikowi dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego dokonał użytkownik. Chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla administratora z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 6. Użytkownik ma obowiązek zwrócić produkty lub przekazać je osobie upoważnionej przez administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Całkowity koszt zwrotu produktów pokrywa użytkownik.

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownik składając zamówienie w sklepie internetowym wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 3. Administratorem danych osobowych jest „LoogoMOWA Pracownia Logopedyczna Katarzyna Tomsia”. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 4. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych przez „LoogoMOWA Pracownia Logopedyczna Katarzyna Knopik” oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę.
 5. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez administratora zawiera polityka prywatności zamieszczona w osobnej zakładce sklepu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 3. Administrator sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej  sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacją sklepu. Ponadto w przypadku przerw technicznych sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla użytkowników.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.